Varför ePlan?

1. Undvik hamna i en beroendeställning

För att undvika att hamna i en beroendeställning bör man välja en fristående skogsbruksplan. Är man inte nöjd med förvaltningsuppdraget eller är man missnöjd med de virkespriser man erbjuds måste man kunna välja andra alternativ utan att behöva byta ut hela sin skogsbruksplan.

Ofta har skogsägaren en lång relation och ett stort förtroende för sin förvaltare. Om förvaltaren byter arbetsgivare kan man ha kvar både förvaltaren och skogsbruksplanen med en oberoende plan.

Oavsett vem man säljer sin skog till uppdateras planen från skördare och håller den aktuell. Med ett oberoende system garanteras man att inte få sämre funktionalitet beroende vem man säljer sin skog till.

2. Modernt förvaltningssystem som kräver minimal arbetsinsats

ePlan är ett modernt webbaserat system där det är enkelt att dela informationen mellan delägare, förvaltare och virkesköpare. Systemet är byggd för att vara så enkelt som möjligt att använda där mycket sker med automatik, t ex används skördarna som inventerare vi gallringar och återrapporterar data. Det blir kostnadseffektivt samtidigt som resultatet blir bättre då skördaren går över hela ytan.

När man har skaffat ePlan ska man planera upp hela fastigheten med Planeringsverktyget. Därefter är det bara tre saker som man behöver göra för att hålla planen levande:

  1. Bestånden bör inventeras innan första gallringen, d v s när de är ca 20-35 år
  2. Godkänna de uppdateringar som kommer från skördaren och registrera övriga åtgärder
  3. När en slutavverkning utförts skapas ett nytt bestånd med automatik. De nya beståndet skall planeras upp med Planeringsverktyget

Allt övrigt sker med automatik; drift, säkerhetskopiering, uppdateringar, tillväxtberäkning...

3. Ekonomiska kalkyler

För att få fram rätt medelstamsvolymen på avdelningen bör skogsägaren ha kontroll på virkesförrådet och antal stammar per ha. (ju bättre dessa uppgifter stämmer med verkligheten ju bättre blir de ekonomiska kalkylerna)

Medelstamvolymen bestämmer dels hur stor del som blir massaved resp. timmer, d v s värdet på träden, dels vad avverkningskostnaden blir. På så sätt kan vi beräkna nettovärdet på avdelningarna.

När man använder Planeringsverktyget och planerar upp hela fastigheten (vilket betyder att alla åtgärder läggs in på varje bestånd t o m slutavverkningen) får man automatiskt fram nettointäkterna på varje åtgärd. I vår rapport Kassaflöde, sammanställs alla dessa åtgärder år för år, 30 år fram i tiden. Det ger skogsägaren en god ekonomisk översikt samtidigt som det blir tydligt hur tidpunkten för åtgärderna påverkar intäktsflödet.

4. Marknadsinformation

En digital skogsbruksplan ger många nya möjligheteter. De viktigaste blir tillgång till marknadsinformation och prislistor. Vi tillhandahåller industrins prislistor så att skogsägaren enkelt kan jämföra dem i vårt prisverktyg.

5. Kraftfullt kartverktyg

ePlan använder ett öppet kartsystem där förvaltare, virkesköpare och entreprenörer kommer åt kartan med sina datorer och surfplattor. Det betyder att all information blir tillgängligt och att kartan alltid hålls uppdaterad, det underlättar både skogsskötseln och virkesförsäljningen.

Det är enkelt att flytta beståndsgränser, slå ihop eller isär avdelningar.

I surfplattan visar GPS-funktionen var du är, både i planen och i skogen. Aktivera spårning för att i efterhand kunna se var du gått. Ett bra hjälpmedel är att du kan sätta ut kartnålar/markera ställen på kartan och lägg till anteckning eller foto.

Är mobiltäckning på fastigheten svag laddar man ner skogsbruksplan innan, då fungerar det även offline.

6. Låg engångskostnader utan abonnemang

Till en låg engångskostnad digitaliserar vi er ursprungliga skogsbruksplan och lägger den i ePlan. Därefter har du som skogsägaren alltid tillgång till en redigerabara plan utan några fler kostnader.