Vad är din skog värd

  1. Ett träd blir i regel både timmer och massaved. Timret är värt betydligt mycket mer än massaveden och därför är det av betydelse hur stor del timmer respektive massaved det blir av trädet. Det som bestämmer det är storleken på trädet, d v s stamvolymen.

  2. Priset på timmer bestäms dels på trädslaget och dels på dimensionen på stocken. Förenklat är värdet högre ju grövre stocken är. Det är alltså stamvolymen igen som är avgörande.

  3. Avverkningskostnaden. Priset enligt prislistorna är bruttopris. Har man inte avverkat skogen själv så tillkommer avverkningskostnaden. Den dras ifrån bruttopriset och kvar blir då nettopriset. Avverkningskostnaden blir högre ju klenare trädet är och det är alltså stamvolymen som bestämmer hur mycket det blir kvar av bruttopriset.

    Kostnad skördare
  4. Trädslag och kvalitet

  5. Kvalitet på vägar och närhet till väg

Då punkt 4 och 5, d v s trädslag, kvalitet och väg har en relativt liten inverkan i jämförelse till punkt 1 till 3, är det medelstamsvolymen på din skog som sätter värdet. Vi har infört medelstamsvolymen som en del i ePlan. Det gör det tydligare och enklare för dig som skogsägare att planera och ta rätt beslut i avgörande frågor.