Planeringsverktyget

Planeringsverktyget är ett fantastiskt hjälpmedel för skogsägaren att se vilka åtgärder som behöver göras och när de bör utföras. Samtidigt visas nettoeffekterna av vad en röjning/gallring ger på en slutavverkning långt fram i framtiden. eSkogs planeringsverktyg är ett avancerat hjälpmedel som samtidigt är mycket enkelt att använda. Genom att lägga till, ändra och ta bort åtgärder visar systemet hur medelstamsvolymen påverkas och därigenom värdet på beståndet. I systemet finns skogsstyrelsens gallringsmallar inlagda och med en knapptryckning räknar planeringsverktyget ut vilka åtgärder, och när de bör utföras, enligt mallen. Det går därför mycket snabbt att planera upp hela fastigheten och få en god överblick om vad som behöver göras. Rapporten Kassaflödesanalysen summerar sedan ihop alla utgifter och intäkter av de planlagda åtgärderna 30 år fram i tiden, år för år. Det ger er en helt unik ekonomisk bild av er verksamhet. Läs mer här om rapporten Kassaflöde.

Genom att hålla musmarkören över siffran för stammar/ha visas skogs-styrelsens gallringsmall för det aktuella beståndet. Grön text är gallringar. *G24; första gallringen ska ske mellan 42-48 års ålder och då ska beståndet gallras ned till ca 1500 per hektar.

Tryck på "automatisk planläggning" så lägger systemet in de åtgärder den anser behöver göras.

Summan av alla intäkter ovan ger ett netto på 1 095 141 kr. Genom att välja (klicka) på en av åtgärderna kan man sedan ändra eller ta bort den enligt bilden till höger. (om man håller musmarkören på summan visas bruttointäkten och avverknings-kostnaderna enligt de prislistor man valt, se ovan) I exemplet nedan har man tagit bort två gallringar. Summan sjönk då till 1 071 213 samtidigt som intäkterna kommer sent. (summan av uttagen volym blir alltid lika om tiden för slutavverkningen är lika)